Contents
Sayaka Kubouchi Kazumi Sakamoto
Yuta Ueda
System
Tomoki Ogawa Masaya Nakamura
Yuji Shiomi
Design
Haruka Okuno Yuki Takamatsu
Yuki Suzuki
Adviser
Toru Kurihara Tomoharu Ugawa